Bestemming Zeeland 2030 / Actieagenda

Actieagenda

In de actieagenda beschrijven we concrete acties om onze ambitie te bereiken. We geven hiermee antwoord op belangrijke vragen, zoals hoe we de groei van het toerisme de komende jaren kunnen managen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het aanbod in lijn is met de omgeving. Download de actieagenda >>

Lopende projecten en acties

 • Herhaling onderzoek naar het draagvlak voor toerisme bij inwoners van Zeeland in 2022
 • Diverse gemeenten doen onderzoek naar de (economische) meerwaarde van toerisme ten behoeve van communicatie naar politiek en inwoners
 • Ontwikkelen van representatief panel van inwoners van Zeeland om regelmatig onderzoek te vergemakkelijken.

Aanvullende acties op korte termijn

 • Overheden betrekken hun inwoners beter bij toeristisch beleid (o.a. toepassen Inspiratiegids vergroten draagvlak toerisme) en ruimtelijke ontwikkelingen
 • Verdiepend kwalitatief onderzoek om uitkomsten inwonersonderzoek te duiden.

Lopende projecten en acties

 • Communicatiestrategie voor gast(heerschap) en inwoner ontwikkeld en in 2022 eerste uitvoering op de benoemde thema’s voor Bestemming 2030
 • Veel gemeenten werken aan invulling van (fysiek en digitaal) gastheerschap voor hun gebied
 • Diverse gemeenten besteden aandacht aan de fysieke toegankelijkheid van voorzieningen

Aanvullende acties op korte termijn

 • Migratie en doorontwikkeling objectendatabase (bestaande objectendata moet verder worden geoptimaliseerd en gemigreerd zodat deze deels aan een nieuwe Zeeuwse marketingorganisatie kan worden overgedragen)
 • Uitwerking samenhang tussen gastheerschap (ook richting inwoners) en toeristische marketing Bestemming Zeeland 2030
 • Uitwerking van de hoe?-vraag (structureel organiseren van toeristische marketing, incl. financiering en gekoppeld met Werken/Studeren en Wonen (uitvoering 2022)
 • Uitwerken en uitvoeren (drie) strategische lijnen in operationeel plan (en campagnes), incl. Zeeuws en regionaal niveau in verbinding brengen (Uitvoering 2022)Hierbij gaan we ervanuit dat dekking van deze kosten plaatsvindt vanuit het beschikbare budget van Zeelandmarketing voor marketingcampagnes)
 • Inzet 3 themacoördinatoren op de 3 thema’s in 2022 (inclusief natuurmarketeer) en professionaliseren marketingdeskundigheid (lokale, city- en regiomarketeers)Ontwikkelen Zeeuwse aanpak voor toegankelijkheid en inclusiviteit
 • Ontwikkelen strategie en uitvoeringsprogramma 2023 en 2024 (uitvoering 2022)

Aanvullende acties middellange termijn

 • Doorontwikkelen strategie na 2024 op basis van evaluatie van de campagnes in jaren 2022-2024 en marketinggericht onderzoek, incl. werving van de “juiste” gast die past bij de bestemming Zeeland in balans

Lopende projecten en acties

 • Ondernemers uit het Zeeuwse gastvrijheidsdomein benutten stimuleringsmaatregelen welke bijdragen aan een aantrekkelijke vitale sector met divers aanbod
 • Onderzoek naar inzicht in motieven en behoeften van bezoekers m.b.t. het Zeeuwse vrijetijdsaanbod (bezoekersonderzoek)
 • Ontwikkelen database dagrecreatief vrijetijdsaanbod (in navolging van de ontwikkeling van de database verblijfsrecreatief vrijetijdsaanbod)
 • Zeeuwse kustgemeenten hebben een regiofonds voor recreatieve zandsuppleties
 • In meerdere Zeeuwse gemeenten wordt op basis van beschikbare regelgeving gebiedsgericht en integraal gewerkt aan de ontwikkeling van het vrijetijdsaanbod, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin
 • Lopend onderzoek CELTH naar het instrumentarium van decentrale overheden om in kwantitatieve en kwalitatieve zin te sturen op de ontwikkeling van het vrijetijdsaanbod

Aanvullende acties korte termijn

 • Uitvoeren actie-agenda ‘Waterrecreatie’ (met oog voor o.a. behoeften waterrecreanten, rol van waterrecreatie bij spreiding toeristische druk, inzicht in kwaliteit water-recreatieve voorzieningen, nieuwe vormen van aanmeren (bijvoorbeeld moorings), ‘klantreis’ waterrecreant en regelgeving in het licht van productinnovatie)

Aanvullende acties middellange termijn

 • Onderzoek naar de Zeeuwse aanbieder van vrijetijdsaanbod van de toekomst

Lopende projecten en acties

 • Bij verschillende regio’s wordt gewerkt aan entreepunten/belevings- en ontmoetingspunten die benut worden voor natuureducatie etc.
 • ‘Kapstok’ van Nationaal Park Oosterschelde, Groot Saefthinge, Zwinstreek wordt benut voor vermarkten (identiteit/verhaallijnen/verdronken dorpen etc.). Veel trajecten nog maar recent gestart
 • Nieuwe wandel- en fietsroutes
 • Opzetten van digitale natuurbeleving door meerdere gemeenten/regio’s
 • Monitoring van bezoekersstromen en toeristische drukte in natuurgebieden
 • Campagnes t.b.v. bewustzijn ‘Altijd Open’ en activatie ‘Open voor een Ommetje’
 • Meenemen van natuur & landschap en stimuleren biodiversiteit in planvorming recreatieve ontwikkelingen

Aanvullende acties korte termijn

 • Maak inzichtelijk wat er nu allemaal al is (bestaand natuurbelevingsaanbod), verbind dit en ontsluit dit
 • Recreatieve routes in digitale kaartlagen beter ontsluiten. Verknopen bestaande routes met elkaar die nog niet goed met elkaar verbonden zijn, maak alternatieve ommetjes om (drukke routes in) natuur te ontzien en spreiding over Zeeland te bevorderen
 • Inventariseren noodzaak verbetering onthaalplekken incl. toiletten en toegankelijkheid mindervaliden

Aanvullende acties middellange termijn

 • Ontwikkelen structurele financiering voor cursussen gastheerschap door betrokken partners in een gebied (overheden, ondernemers en overige betrokken partners)
 • Onderzoek of inzet natuurcoaches een succesvol concept/aanbod is voor natuureducatie/-bewustzijn
 • Implementeren uitkomsten rapport (tijdelijke) vormen van verblijfsrecreatie (2018) die natuurbeleving en –bewustzijn bevorderen
 • Recreatief ontwikkelen van de randen van natuurgebieden (ter ontlasting van kwetsbare natuur) en recreatieconcentraties (versterking natuur en landschap)
 • Maak natuurgebieden robuuster (aankopen/verbinden). Bied tegelijkertijd meer kansen voor toerisme en bezoekers
 • Vergroot draagvlak, betrokkenheid en bewustzijn over natuur
 • Boor nieuwe doelgroepen voor natuurbeleving aan (niet alleen bestaande gasten, maar doelgroepen die de natuur koesteren, specifieke natuuractiviteiten willen ondernemen etc.)
 • Inventariseer alternatieve locaties voor onder begeleiding zoeken van voedsel in de natuur, ter bescherming van kwetsbare natuurgebieden (bewustwording, natuurbeleving en imago)

Lopende projecten en acties

 • Totstandkoming Geopark Schelde Delta
 • Project Creative City Boost
 • Diverse gemeenten zijn bezig met doorvertaling en uitwerking verhaallijnen Erfgoed Zeeland
 • Zeeuwse Cultuurmonitor in ontwikkeling bij HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving
 • Diverse gemeenten werken aan cultuurbeleid
 • Diverse gemeenten zijn bezig met beter benutten / ontsluiten cultuurhistorisch erfgoed

Aanvullende acties korte termijn

 • Aanstellen kwartiermaker cultuur
 • Zeeuwse Cultuur Agenda: al het culturele aanbod in beeld doordat alle relevante partijen zich hierbij aansluiten
 • Bekendheid bestaand aanbod verhogen i.s.m. traditionele en nieuwe media
 • Actualiseren onderzoek doelgroepen cultuur/erfgoed en toerisme (ter aanvulling op de Zeeuwse cultuurmonitor)
 • Verrijken en invulling geven aan bestaande verhaallijnen, waaronder verhaallijn Nederland Waterland i.s.m. NBTC
 • Doorontwikkeling stedelijk toerisme (in aanvulling op project Creative City Boost)

Aanvullende acties middellange termijn

 • Strategische programmering cultureel aanbod voor meerdere jaren (jaarrond en provincie-breed), incl. aansprekende (inter)nationale events
 • Meer doen met landmarks, zoals de Deltawerken
 • Link met toekomst door inzet Zeeuws talent

Lopende projecten en acties

 • Aanjaagprogramma met o.a. aandacht voor klimaatadaptatie en duurzaamheid, inclusief vouchers voor ondernemers voor duurzaamheid/circulair
 • Demonstratieprojecten als Interreg 2 Seas-project FACET (mbt circulair ondernemen in toerisme), Duurzaam Water (verduurzamen watergebruik op campings) en Z-Grid

Aanvullende acties korte termijn

 • Vervolgacties uitwerken vanuit FACET op afval, water en energie
 • Interreg-project Geopark: klimaatbestendigheid van de regio met daarin rol van toerisme en cultureel erfgoed. Daarnaast met name inzoomend op gedragsverandering aan de hand van productontwikkeling van cultureel erfgoed bij inwoner, gast en (erfgoed & toeristisch)ondernemer

Aanvullende acties middellange termijn

 • Vormgeven samenwerking met voedselproductie, korte ketens, relatie productie en gastronomie (regionaliseren van de voedselproductie ten behoeve van de gastronomische sector)

Lopende projecten en acties

 • Borging beheer en onderhoud recreatieve routes in Zeeland/ Routebureau Zeeland, incl. visie Routebureau 2.0 (verzelfstandigen, koppeling met toeristische marketing)
 • Doorontwikkeling van recreatieve routestructuren (over land en water), zowel in kwantitatieve (verkennen mogelijkheden van uitbreiding en spreiding van routes) als ook kwalitatieve zin (monitoren kwaliteit routestructuren en voorzieningenniveau langs de routes)
 • Diverse gemeenten werken aan optimalisering voorzieningen op stranden, stadscentra en dorpskernen
 • In een aantal Zeeuwse gemeenten is (via beleid) het openbare karakter van het strand (als recreatieve voorziening) gewaarborgd om daarmee exclusiviteit voor specifieke groepen te voorkomen
 • In meerdere Zeeuwse gemeenten worden recreatieve voorzieningen in de niet-openbare ruimte (bijv. op vakantieparken) ontsloten voor inwoners

Aanvullende acties korte termijn

 • Het openbare karakter van het strand waarborgen in heel Zeeland
 • Pilot en inspiratietour m.b.t. ontwikkeling recreatieve voorzieningen in de openbare ruimte voor zowel inwoners (leefbaarheid) als ook bezoekers (gastbeleving)

Aanvullende acties lange termijn

 • In navolging van het nationale onderzoek naar de maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie onderzoek op Zeeuws niveau naar de waarde van toerisme en recreatie voor de leefomgeving

Lopende projecten en acties

 • Realisatie & monitoring van e-bikesharing-netwerk Zeeland
 • Inzicht verkrijgen in verplaatsingsgedrag van bezoekers als onderdeel van de totale customer journey
 • Ontwikkeling van laadinfrastructuur (in beleid en uitvoering) met oog voor toeristisch-recreatief motief in meerdere Zeeuwse gemeenten (koppeling met opgave Slimme mobiliteit)
 • Verkennen toepassing van autonoom varen voor de Zeeuwse waterrecreatie en verbinding over water tussen eilanden.
 • Uitbreiden bestaande kerncijfers mobiliteit

Aanvullende acties korte termijn

 • Inzicht verkrijgen in aanbod van duurzame toeristische mobiliteit in Zeeland (in aansluiting op Regionale mobiliteitsstrategie)
 • Onderzoek naar de realisatie van (toeristische) hubs in meerdere Zeeuwse gemeenten (met aandacht voor combinatie met aanbieden van deelmobiliteit)
 • Ontwikkelen toekomstbeeld Zeeuwse Pontjes

Aanvullende acties middellange termijn

 • Realiseren koppeling Zeeuws aanbod (incl. boekbaar maken) toeristische mobiliteit aan applicaties Mobility as a Service-providers
 • Verkennen wijze van financiering (bijv. via toeristenbelasting, zomertarieven WSF) van netwerk van meer duurzame alternatieven die zorgen voor een unieke beleving van Zeeland over water en land
 • Onderzoek naar de wijze waarop het autogebruik van gasten in Zeeland kan worden ontmoedigd
 • Verkennen in hoeverre het OV in Zeeland structureel een onderdeel kan worden van het netwerk van aantrekkelijke duurzame alternatieven beschikbaar die zorgen voor een unieke beleving van Zeeland over water en land (door o.a. ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten, aanpassingen in de dienstregeling en alternatieve inzet van beschikbaar materieel)
 • Verkennen in hoeverre aanbod van (duurzame) toeristische mobiliteit van private aanbieders in Zeeland ontsloten kan worden voor het netwerk van aantrekkelijke duurzame alternatieven beschikbaar die zorgen voor een unieke beleving van Zeeland over water en land

Lopende projecten en acties

 • Een aantal gemeenten gaan registratieplicht invoeren voor toeristische verhuur
 • Een aantal gemeenten overweegt een zelfbewoningsplicht in te voeren
 • Onderzoek naar aanbod en gebruik toeristische verhuur woonruimte

Aanvullende acties korte termijn

 • Onderzoek naar de effecten van toeristische verhuur op de leefomgeving, bijvoorbeeld de binnenstad
 • In beeld brengen per regio/per gemeente hoe de status van tweede woningen is geregeld in de woningverordening
 • Onderzoek naar mogelijkheden om wonen en deeltijd-wonen beter te ontvlechten in gebieden waar sprake is van verdringing op de woningmarkt (door het gebruik van (deeltijd-) woningen voor toeristische verhuur i.p.v. voor wonen: onderzoeksresultaat kan mogelijk worden benut ter onderbouwing van de behoeftevraag i.h.k.v. de Ladder voor duurzame verstedelijking)

Aanvullende acties middellange termijn

 • Verkenning (lokale gemeentelijke) mogelijkheden tijdelijkheid te koppelen aan vergunningen en bestemmingen
 • Bovengemeentelijke afstemming van invoering zelfbewoningsplicht

Lopende projecten en acties

 • Inspireren d.m.v. goede voorbeelden en ondersteuning bij versterken van bedrijfsmodellen en financiële weerbaarheid, het kapitaliseren van de maatschappelijke waarde en het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie en energietransitie
 • Verdieping landelijk onderzoek naar maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie

Aanvullende acties korte termijn

 • Hulp van overheden bij ondernemersinitiatieven die uitgaan van maatschappelijke waardecreatie, bij knelpunten in bestaande wet- en regelgeving vanuit verschillende domeinen

Aanvullende acties middellange termijn

 • Voortzetting aanjaagprogramma na 2023 m.b.t. versterken bedrijfsmodellen en maatschappelijke waardecreatie
 • Zeeland als duurzaam, gezond en sociaal profileren. De bestemming in balans
 • Toetsingstool/dashboard voor toeristisch-recreatieve partijen waarbij men kan meten in hoeverre er een positieve of negatieve impact wordt geleverd op de Zeeuwse maatschappij, inclusief financiële vertaling
 • Marketing en promotie niet alleen richten op de toerist maar ook aandacht geven aan inwoners en (niet-recreatieve) ondernemers. Hierdoor kan meer bewustzijn ontstaan over wat toerisme betekent voor inwoners en ondernemers in andere domeinen. De toetsingstool/het dashboard kan hierbij als communicatiemiddel dienen

Lopende projecten en acties

 • Stimuleren van ondernemers om bij te dragen aan de thematische ambities van Bestemming Zeeland 2030
 • Verbreding & verduurzaming bedrijfsmodellen
 • Evaluatie Kustvisie

Aanvullende acties korte termijn

 • Onderzoek naar mogelijkheden voor experimenteerruimte voor kleinschalige unieke concepten buiten de kustzone
 • Onderzoek (gemeenten en sector (TOZ)) naar een eenduidige procesaanpak door en binnen gemeenten voor ontwikkelingen voor toeristische ondernemers (afstemming beleid, ruimte en vergunningen) (gerelateerd aan nieuwe Omgevingswet)
 • Kennisdeling provinciale en gemeentelijke RO-adviseurs (toetsers en vergunningverleners) over afstemming en knelpunten in RO-dossiers

Aanvullende acties middellange termijn

 • Doorvertaling onderzoek experimenteerruimte en evaluatie Kustvisie in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke regelgeving
 • Transsectoraal en lange termijn visie ontwikkelen op het vlak van waardecreatie  (koppeling met thema toerisme en maatschappelijke waarde)

Lopende projecten en acties

 • Natuurbranding/activeren deelname natuuractiviteiten gespreid over tijd en ruimte
 • Ondernemers nemen deel aan stimuleringsmaatregelen, vb. innovatievouchers (Aanjaagprogramma, Fonds Verblijfsrecreatie)
 • Impactonderzoek onder bewoners
 • Aandacht voor ontwikkeling (streek)promotie
 • Project Creative City Boost

Aanvullende acties korte termijn

 • Zeeuws breed publieke ruimte aantrekkelijk maken voor bezoekers in laagseizoen
 • Welke verdienmodellen zijn mogelijk – is jaarrond openstelling basis voor betere exploitatie bedrijven?  Hoe doorontwikkelen vanuit andere gedachte dan uitbreiding
 • Onderzoeken naar de gast, o.a. 1). Waarom kiezen bepaalde mensen niet voor Zeeland en hoe kun je daarop inspelen? 2). Verdieping naar jongere generaties, waarom kiezen zij wel of niet voor Zeeland
 • Doorvertaling  erfgoedlijnen

Aanvullende acties middellange termijn

 • Verkenning naar het openstellen van faciliteiten (voorzieningen, horeca etc.) buiten het seizoen
 • Versterken samenwerking culturele sector en gerichte productontwikkeling
 • Gastheerschap en bewonersparticipatie vanuit lokale overheden versterken

Lopende projecten en acties

 • Vervolg Hospitality Pact voor uitvoering inspiratiemogelijkheden, kennis en inzicht over de arbeidsmarkt, netwerkontwikkeling en inhoud geven aan de Zeeuwse werkgeversbelofte

Aanvullende acties korte termijn

 • Actieprogramma maken in nauwe samenhang met brede arbeidsmarkt rondom randvoorwaarden (mobiliteit, huisvesting, scholen)
 • Doorontwikkelen Leven Lang Ontwikkelen concept voor werkenden en nieuwe instroom